o škole

Dokumenty školy
b

Školní řád

Pravidla, kterými se všichni řídíme, limity, ketré nastavují hranici přípustnosti a rituály, které všichni pravidelně dodržujeme.
Podrobný školní řád je k nahlédnutí v aule školy.

Pravidla
 • dodržování školního řádu a dalších pokynů školy (např. k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsem pravidelně seznamován)
 •  pravidelně se připravovat na vyučování, nosit potřebné pomůcky a plnit domácí úkoly
 • vážit si nejen svých věcí, ale i věcí spolužáků a majetku školy
 • chovat se tak, abych svým jednáním neohrozil svoje zdraví ani zdraví svých spolužáků (vyklánění z oken, manipulace s elektrickými přístroji apod.)
 • nenosit do školy předměty, které mohou ohrozit mé zdraví a zdraví spolužáků
 • nenosit do školy cennosti a větší obnosy peněz jindy než je nezbytně nutné
Limity
 • nevstupovat do kabinetů a sborovny bez vyučujícího
 • nepřisvojovat si věci, které mi nepatří
 • nevzdalovat se ze školy v průběhu vyučování bez souhlasu vyučujícího
 • nepřípustné jsou projevy ponižování, ubližování a šikany
 • zcela za hranou je kouření, konzumace alkoholu, užívání drog a dalších škodlivých látek
Rituály
 • zdravit dospělé osoby
 • řádně docházet do školy, přicházet včas a slušně upravený
 • dbát na pořádek a čistotu nejen na svém místě, ale i prostorách školy a v jejím okolí
i

Školní vzdělávcí program SADOVÁK

MŠMT ČR – č. j. 27 002/2005 – 22, dle kterého se na ZŠ Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora vyučuje od 3. 9. 2007, je umístěn pro potřeby veřejnosti v ředitelně školy. Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu obvyklou může obdržet jeho kopii.

Totéž se týká výroční zprávy a Plánu práce. Tamtéž je k nahlédnutí i Environmentální program, Minimální preventivní program a Plán ICT.

Rozpočet školy

Vyvěšeno: 12.12.2017
Datum sejmutí: 31.12.2020

Vyvěšeno: 22.1.2019
Datum sejmutí: 31.12.2019