o škole

Dokumenty školy

Školní řád

Pravidla, kterými se všichni řídíme, limity, ketré nastavují hranici přípustnosti a rituály, které všichni pravidelně dodržujeme.
Podrobný školní řád je také k nahlédnutí v aule školy.

i

Školní vzdělávcí program SADOVÁK

je umístěn pro potřeby veřejnosti v ředitelně školy. Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu obvyklou může obdržet jeho kopii.

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva školy 2018/2019 je k nahlédnutí a ke stažení ve formátu PDF

Rozpočet školy

Vyvěšeno: 12.6.2020
Datum sejmutí: 31.12.2020

Vyvěšeno: 22.1.2020
Datum sejmutí: 31.12.2020

Pravidla
 • dodržování školního řádu a dalších pokynů školy (např. k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsem pravidelně seznamován)
 •  pravidelně se připravovat na vyučování, nosit potřebné pomůcky a plnit domácí úkoly
 • vážit si nejen svých věcí, ale i věcí spolužáků a majetku školy
 • chovat se tak, abych svým jednáním neohrozil svoje zdraví ani zdraví svých spolužáků (vyklánění z oken, manipulace s elektrickými přístroji apod.)
 • nenosit do školy předměty, které mohou ohrozit mé zdraví a zdraví spolužáků
 • nenosit do školy cennosti a větší obnosy peněz jindy než je nezbytně nutné
Limity
 • nevstupovat do kabinetů a sborovny bez vyučujícího
 • nepřisvojovat si věci, které mi nepatří
 • nevzdalovat se ze školy v průběhu vyučování bez souhlasu vyučujícího
 • nepřípustné jsou projevy ponižování, ubližování a šikany
 • zcela za hranou je kouření, konzumace alkoholu, užívání drog a dalších škodlivých látek
Rituály
 • zdravit dospělé osoby
 • řádně docházet do školy, přicházet včas a slušně upravený
 • dbát na pořádek a čistotu nejen na svém místě, ale i prostorách školy a v jejím okolí

Telefon

327 315 741

Adresa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

2 + 11 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS