ve škole

Žákovský parlament

Školní parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy. Zároveň funguje jako komunikační prostředek pro přenos informací mezi třídami napříč celou školou a napomáhá tak spolupráci všech ročníků.

Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají každé první pondělí v měsíci na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití. . Práce na půdě Školního parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byly přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a k ní přistoupila i Česká republika. Podle této Úmluvy má dítě právo:

– vyjádřit svůj názor a požadavek

– na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti

– na ochranu před jakoukoli diskriminaci

– získat a zveřejnit informace

Cíle Školního parlamentu

– zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy

– předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy

– připomínat dodržování školního řádu

– pomáhat s organizací akcí tříd

– řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy

– prezentovat svoji práci na webových stránkách školy

Schůzky každé  1. pondělí v měsíci o velké přestávce ve sborovně

Žákovský parlament:
podporuje informovanost napříč školou,
zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Telefon

327 315 741

Adresa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

5 + 13 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS