školní poradenství

Výchovný poradce

Na Sadovce pomáhám třídním učitelům a vyučujícím při vyhledávání a systematickém sledování specifických žáků, dávám návrhy na další péči o tyto žáky nebo pomáhám při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření. Ve spolupráci s vyučujícími potom pomáhám zpracovávat individuální vzdělávací plány pro žáky s potřebou podpůrných opatření i pro žáky mimořádně nadané.
Pomáhám při řešení konfliktních situací ve škole a ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílím na výchovných programech zaměřených na nápravu problematického chování.

Poskytuji individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů a při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tedy v otázkách týkajících se studia na střední škole a volby budoucího povolání.

Pro konzultace jsem k dispozici po domluvě osobně ve škole nebo mi napište na lnenickova@sadovka.cz

Mgr. Ivana Lněničková

výchovný poradce, ZŠ Čáslav Sadová

Výchovný poradce na Sadovce

Výchovný poradce a žák

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se výchovný poradce stará především:

o řešení studijních a výchovných problémů
o evidenci integrovaných žáků, kontrolu následných vyšetření, shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči
o vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost
poskytování poradenské činnosti pro rodiče a žáky při volbě povolání, při přijímacím i odvolacím řízení
základní skupinová šetření k volbě povolání

Výchovný poradce a učitelé

V součinnosti s třídními učiteli a vyučujícími:

 

pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
koordinuje a sleduje práci třídních učitelů se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dává návrhy na další péči o tyto žáky
sleduje problémové žáky, navrhuje řešení výchovných problémů
zajišťuje konzultace, odborná vyšetření apod.

Výchovný poradce a škola

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje:

zpracování přihlášek ke studiu, evidenci zápisových lístků, spolupráci při vyplňování a odesílání přihlášek na SŠ v daných termínech
zpracování přehledu o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení n a střední školy
pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)
svolávání výchovných komisí s rodiči problémových žáků, aktivní účast při těchto jednáních
tvorbu výchovných programů zaměřených na nápravu problematických žáků

Výchovný poradce a poradenská zařízení

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou:

posuzuje potřebu odborného vyšetření (psychologické, pedagogické)
pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
koordinuje spolupráci učitelů s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími poradenskými zařízeními, předává nové informace učitelům nebo poradně

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS