Naši budoucí prvňáčci

Zápis do prvních tříd

V letošním roce žádost k povinné školní docházce dítěte podávají škole zákonní zástupci

  • dětí narozených v datech od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
  • dětí, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Pro váš větší komfort při zápisu připravili rezervační formulář, můžete si tak váš čas lépe naplánovat a zkrátíte dobu administrativy. Registraci termínu využít můžete a nemusíte. I bez rezervace tu pro vás na Sadovce budeme. Kdykoliv v pátek 5. dubna mezi 13:00 a 17:30 hodinou a v sobotu 6. dubna od 09:00 do 12:00 hodin.

Jak zapsat předškoláka do školy?

Způsobů, jak doručit Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, je několik. Osobní přítomnost dětí u zápisu není povinná, my se však s budoucími prvňáčky potkáme moc rádi. Často je to pro děti „velký den“, kdy se společně s rodiči vypraví do školy, kde bude příštích devět let společně s námi růst.

l

Osobně společně s budoucím prvňáčkem

Po formální části zápisu spojené s administrativou budoucího prvňáčka provedeme motivační částí. Je to jedinečná příležitost, kdy se budoucí školáček seznámí nejen se školou, ale také s budoucími paní učitelkami.

5. a 6. dubna 2024

Zápis s osobní účastí dětí na Sadovce proběhne 5. a 6. dubna. Těšit se na budoucí prvňáčky budeme

v pátek od 13 do 17:30 hodin
v sobotu od 9 do 12 hodin

l

Osobně bez přítomnosti dítěte

Osobní přítomnost dítěte u zápisu není povinná. Doručit Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání můžete doručit osobně do kanceláře školy v období od 1. – 30. dubna 2023

1. - 30. dubna 2024

Provozní doba kanceláře školy

pondělí – pátek v čase 7:00 – 14:00 hod

l

Poštou

Elektronickou poštou

E-mailem s úředně ověřeným digitálním podpisem. Klasický e-mail bohužel nestačí.

Poštou

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze škole zaslat i listovní zásilkou.

1. - 30. dubna 2024

Nejčastěji se nás ptáte …

Jak požádat o odklad?
Musíme formuláře škole doručit předem, i když chceme k zápisu s dítětem přijít?
Musíme na spádovou školu?
Musíte dítě do školy přijmout?

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna. Školský zákon rodičům umožňuje volit formu, jak svoje dítě do školy zapsat. Pokusili jsme se srozumitelně odpovědět na nejčastější dotazy, které od rodičů budoucích prvňáčků zaznívají nejčastěji.

Proces zápisu

Zápis má dvě části – formální a motivační. Formální část je prakticky nezbytná administrativa potřebná pro proces zápisu, tady spolupracujeme se zákonnými zástupci.  V té motivační části se věnujeme dětem.

Podání Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Formální (administrativní) část zápisu

Motivační část zápisu (osobní zápis ve škole)

Cílem je seznámit se s budoucími prvňáčky a motivovat je k nástupu do školy

Vydání rozhodnutí o ne/přijetí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení

Letos otevřeme na Sadovce tři první třídy. Věříme, že vyjdeme vstříc každému, kdo se rozhodne pro vzdělávání na Sadovce.

Podání Žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv formu zápisu (osobní, elektronicky nebo poštou), v každém případě při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je třeba:

  • prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením dokladu totožnosti (OP, cestovní pas)
  • předložit rodný list dítěte
  • zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

Pokud zvolíte formu podání přihlášky poštou nebo elektronicku poštou, doklady totožnosti naskenujte a připojte jako přílohu společně se žádostí.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce podávají i rodiče dětí, kterým byl v roce 2021 povolen odklad povinné školní docházky.

Motivační část zápisu – zápis osobně

V případě, že půjdete k zápisu společně s dítětem a budete souhlasit, váš budoucí prvňáček absolvuje i neformální část zápisu. My máme osobní zápis ve škole nejraději, protože máme možnost děti poznat, povídat si s nimi a ukázat jim, jak báječná škola je, co všechno se v ní naučí a my také často žasneme, co všechno už umí zase ony.

V rámci neformálního rozhovoru paní učitelka orientačně zjišťuje hravou formou školní zralost – dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat a rodičům případně poskytne rady, jak některé dovednosti ještě do nástupu do školy rozvíjet.

Obvykle se zaměřujeme na tyto oblasti:

  • grafomotorické dovednosti, barvy
  • prostorová orientace (nahoře – dole, pravá – levá, před – za, první – poslední)
  • rytmizace, sluchové vnímání
  • matematické představy (napočítat do 5, počet prvků, více – méně, základní geometrické tvary)
  • řečový projev (výslovnost, opakování slov, vět), básnička či písnička

Kritéria

rozhodná pro přijetí na zš

O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií. Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst v otvíraných prvních třídách pro školní rok 2024/2025. Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

Zákonné kritérium body Ověření
Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy, případně v obci, která má se školou společný školský obvod. 5 ověří ZŠ z evidence obyvatel

 

Pomocná kritéria body Jak doložit
Starší sourozenec ve škole

2

(za každého staršího sourozence)

ověří ZŠ z evidence obyvatel

Trvalý pobyt žáka je na území města Čáslav

 

1 ověří ZŠ z evidence obyvatel
Trvalý pobyt žáka je mimo území města Čáslav 0  ověří ZŠ z evidence obyvatel

V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude pořadí určeno losem.

Vydání rozhodnutí

přijetí / nepřijetí

Rozhodnutí vydává ředitel školy bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, to se děje zejména v případě žádostí k základnímu vzdělávání dětí z nespádové oblasti, pak jej vydává nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Se vydává formou písemnou a je doručeno k rukám zákonného zástupce, který podal žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
Rozhodnutí o přijetí bude zasláno elektronicky a následně písemně v originálním vyhotovení předáno zákonnému zástupci na schůzce rodičů budoucích prvňáčků v červnu.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

Se vydává formou písemnou a je doručeno k rukám zákonného zástupce, který podal žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno elektronicky a následně v originálním vyhotovení poštou.

Žádost o odklad školní docházky 

Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (odklad) je potřeba škole doručit Žádost o odklad školní docházky společně s přílohami – doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Žádost o odklad školní docházky

Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

Zapomněli jsme na něco?

Ozvěte se nám!

327 315 741

15 + 1 =