organizace školního roku

Zbytek roku na Sadovce

Vláda svým usnesením 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

Účast žáků však nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Nástup do školy bude podmíněn čestným prohlášením o bezinfekčnosti a potvrzením o s vymezením rizikových skupin

Deváťáci1. stupeň
od 11. května

Do škol budou moci docházet  žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Docházka není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Pro 9. třídu ZŠ platí, že o rozsahu přípravy rozhoduje ředitel školy. Prezenční příprava tedy nemusí probíhat každý den.

Nástup do školy je podmíněn písemným potvrzením o seznámení se s rizikovými skupinami definovanými Ministerstvem zdravotnictví  a čestným prohlášením o bezinfekčnosti.

Hygienická a organizační opatření vymezuje

Manuál pro ochranu zdraví a provoz školy po zbytek školního roku

01.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněna podmínka: jeden žák v lavici s rozestupy.

02.

Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

03.

Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.

DNY VÝUKY v týdnu 11. - 15. května

úterý a čtvrtek

ROZVRH VÝUKY

 • 2 hodiny Český jazyk
 • 2 hodiny Matematika

informace pro deváťáky

Jednotná přijímací zkouška byla stanovena na 8.ČERVNA 2020

Možnost obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky se vztahuje pouze na žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Do 7. května je potřeba k dobrovolné výuce se PŘIHLÁSIT třídním učitelkám!

od 25. května

Osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Děti, kteréí chodit do školy nenastoupí, budou se učit doma, jako doposud.

Pro 1. stupeň bude výuka probíhat celý týden, od pondělí do pátku. Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Na dopolední vyučovací program bude navazovat zájmový vzdělávací program (v principu družiny) do 16:00 hod. 

Školní družiny četně ranní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky povoleny nebudou.

Tělesná výuka bude zakázána.

Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času.

V řešení je stravování, co se týče školní jídelny, její otevření bude podmíněno počtem dětí přihlášených k výuce ve škole.

Hygienická a organizační opatření vymezuje

Manuál pro ochranu zdraví a provoz školy po zbytek školního roku

01.

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15. Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den

02.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

03.

V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné. Při sejmutí si každý žák bude ukládat roušku do sáčku. 
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Přihláška k výuce

Žáka/žákyni je nezbytné k osobní přítomnosti ve škole od 25. května přihlásit do 18. května!
Informaci o nástupu do školy posílejte třídním učitelům.

Přijetí k výuce bude při nástupu (25. května) podmíněno písemným potvrzením o seznámení se s rizikovými skupinami, které identifikovalo Ministerstvo zdravotnictví, a čestným prohlášením o bezinfekčnosti

slovo

Ministr školství

„Nejsem blázen, abych si myslel, že tato kritéria budou 100% dodržována. Stačí se podívat na ulici, jak je dodržujeme my všichni, děti nevyjímaje. Skvěle to řekl (Roman) Prymula, podle kterého jen tak přecházíme od kolektivní zodpovědnosti k individuální.“ 

– Robert Plaga

b

klasifikace

Hodnocení & vysvědčení

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků musí škola zohlednit. MŠMT vydalo doporučení jak postupovat při tvorbě výstupů.

Základní principy hodnocení žáků:

 • Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí
  přípravu a vzdělávání na dálku.
 • V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.
 • Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém
  pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí, a to zejména na základních školách.
 • Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí

V tomto případě se uplatní stávající právní úprava, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.

opatření v kostce

Provoz základních škol

MŠMT v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství.  

Ochranné prostředky

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Příchod ke škole

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu
  osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není
  tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Ve třídě

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení
skupiny žáků.

Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15M s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován
rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci),
musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny?

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý
z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli
o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před
vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Stravování
 • Stravování pro dopolední výukové bloky žáků 9. ročníků škola poskytovat nebude.
 • Stravování pro žáky 1. stupně budeme řešit operativně – podle počtu přihlášených dětí k výuce. Pokud to bude jenom trochu kapacitně a v rámci hygienických opatření možné, budeme chtít vyjít strávníkům vstříc.
Ošetřovné při nástupu do školy

Ačkoliv od 25. května mohou děti na 1. stupeň základní školy nastoupit dobrovolně, čerpání ošetřovného na to nepamatuje. Pokud dítě nenastoupí i přesto, že u něj ani v rodině není nikdo nakažený nebo nežije s prarodiči, tak rodič nárok na ošetřovné nemá.

„Pokud nehrozí u dítěte ani v rodině žádná zdravotní rizika, přesto ho nevyšle do školky nebo do školy, tak nárok na ošetřovné zanikne,“ řekla Novinkám ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. 

Zároveň ale dodala, že vše závisí pouze na čestném prohlášení, ve kterém mohou rodiče uvést objektivní zdravotní i sociální důvody, proč dítě do školy nepošlou, a ošetřovné jim pak zůstane.

Vše tak nakonec záleží na tom, co si rodič do čestného prohlášení vyplní. Nic jiného totiž dokládat nebude, ani potvrzení od lékaře, ani podpis babičky nebo dědy. Pokud v něm tak například vyplní, že dítě je náchylné k nemocem, a proto se rozhodl ho do školy neposlat, do školy ho tak nakonec stejně poslat nemusí.

„My za MPSV zajistíme, aby nikdo, kdo z objektivních důvodů nemůže své dítě do školy poslat, o ošetřovné nepřišel,“ doplnila Maláčová.

Zdroj: Novinky.cz

 

i

konec roku

Sešity a učebnice

Protože výuka bude probíhat v omezeném režimu a druhý stupeň se do školy nedostane pravděpodobně vůbec. Organizace odevzdávání učebnic a výdej pro další školní rok je odložen na začátek školního roku 2020/2021.

Výjimkou jsou žáci 9. ročníků

 

Sešity pro školní rok 2020/2021

V tomto mimořádném režimu škola nedokáže zajistit objednávku sešitů plošně pro celou školu.

Učitelé připravují a aktualizují požadavky na sešity pro příští školní rok a jakmile budou seznamy k dispozici, budeme je sdílet pro individuální zajištění ze strany rodičů.

 

První stupeň:

 • Žáci prvního stupně si učebnice nechávají u sebe a výměna proběhne na začátku příštího školního roku

 

Deváťáci:

 • Žáci devátých ročníků učebnice musí odevzdat do konce školního roku. Třídní učitelé se s dětmi domluví, kdy a jak přesně bude vracení učebnic probíhat .

registrace

Registrace žáka k dobrovolné výuce ve školní skupině na ZŠ Čáslav Sadová

Výuka je do konce školního roku dobrovolná. Pokud chcete aby, váš syn/vaše dcera do školní skupiny docházel/a, je nezbytné je k výuce přihlásit.

Pro žáky 9. ročníků platí 7. 5. 2020 jako termín, do kterého je možné se do skupiny registrovat.

Pro žáky na prvním stupni je třeba kontaktovat školu/třídní učitelky do 18. května. 

Přesné organizační pokyny rodiče dostanou, jakmile budeme znát počet přihlášených žáků a budeme moci vytvořit přesnou podobu struktury vyučování.

11 + 4 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS