Naši budoucí prvňáčci

Zápis do prvních tříd 2021

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis do prvních tříd bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí.

1. - 30. dubna 2021

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ Čáslav Sadová budete moci škole doručit v termínu od 1. do 30. dubna 2021.

  • osobně do kanceláře školy
  • elektronickou poštou – emailem s elektronickým podpisem  nebo do datové schránky (ID datové schránky: hj8z9jj )
  • poštou

Žádost k povinné školní docházce dítěte podávají škole zákonní zástupci dětí narozených v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

K zápisu letos není nezbytné dokládat rodný list dítěte ani občanský průkaz zákonného zástupce (tyto identifikační průkazy ale budeme potřebovat později, při osobním převzetí rozhodnutí o přijetí). Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na městském úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce podávají i rodiče dětí, kterým byl v roce 2020 povolen odklad povinné školní docházky.

Proces zápisu

Letos otevřeme na Sadovce dvě první třídy. Přesto věříme, že budeme moci vyjít vstříc každému, kdo se rozhodne pro vzdělávání na Sadovce.

Podání Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zahájení správního řízení

Vydání rozhodnutí o ne/přijetí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení

Kritéria

rozhodná pro přijetí na zš

O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií. Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst v otvíraných prvních třídách pro školní rok 2021/2022. Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Se vydává formou písemnou a je doručeno k rukám zákonného zástupce, který podal žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
Bez zbytečného odkladu bude rozhodnutí o přijetí zasláno elektronicky a následně v originálním vyhotovení předáno zákonnému zástupci při nejbližší příležitosti pro osobní setkání (schůzka rodičů budoucích prvňáčků).

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

Se vydává formou písemnou a je doručeno k rukám zákonného zástupce, který podal žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Bez zbytečného odkladu bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno elektronicky a následně v originálním vyhotovení poštou.

Zákonné kritérium body Ověření
Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy, případně v obci, která má se školou společný školský obvod. 5 ověří ZŠ z evidence obyvatel

 

Pomocná kritéria body Jak doložit
Starší sourozenec ve škole

2

(za každého staršího sourozence)

ověří ZŠ z evidence obyvatel

Trvalý pobyt žáka je na území města Čáslav

 

1 ověří ZŠ z evidence obyvatel
Trvalý pobyt žáka je mimo území města Čáslav 0  ověří ZŠ z evidence obyvatel

V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude pořadí určeno losem.

Žádost o odklad školní docházky 

Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (odklad) je potřeba škole doručit Žádost o odklad školní docházky společně s přílohami – doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Žádost o odklad školní docházky

Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

Zapomněli jsme na něco?

Ozvěte se nám!

Vzhledem k epidemické situaci v naší zemi jsme vám nemohli školu ukázat při dni otevřených dveří a věříme, že atmosféra budovy, kam bude váš předškolák / vaše předškolačka, chodit dalších devět let je nesmírně důležitá. Proto vám můžeme nabídnout individuální prohlídku školy, při které vám ukážeme místo, kde to v těchto dnech sice netepe školním životem, ale pořád je naší srdcovou záležitostí.

327 315 741

3 + 15 =