rodiče

Zápis do 1. třídy

 

 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., dále vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Povinná školní docházka  začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Pro školní rok 2019/2020 se k zápisu dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti,
které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

ZÁPIS

Zápis do 1. třídy

pátek 3. dubna / 13:00 – 17:00

sobota 4. dubna / 09:00 – 11:00

K zápisu je nezbytné s sebou přinést:

 1. Rodný list dítěte
 2. Občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců
 3. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat

Budete-li žádat o odklad školní docházky, budeme potřebovat navíc:

 • doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny
 • zprávu dětského lékaře

Všechny potřebné formuláře obdržíte u zápisu na místě.

zápis

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce má dvě části: formální část a motivační část
(je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte).

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU

Nejprve s rodiči absolvují nezbytné vyřízení všech potřebných úředních úkonů s příslušnými doklady.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce náležitosti, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, dále potřebujeme znát :

 • jméno a příjmení tohoto zástupce
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

Při motivační části zápisu, kromě motivace dítěte pro školní docházku, orientačně posuzujeme školní připravenost. Předškoláci se spolu s rodiči seznámí nejen se školou, ale i s budoucími učiteli. Motivační část zápisu netrvá déle než 20 minut.

V prostředí tříd, které jinak denně navštěvují děti prvních a druhých ročníků, bude připravena herna pro jednoduché sportovní aktivity. Při nich vyučující sledují obratnost a pohybovou zdatnost dětí. Odtud si děti odnesou za své sportovní výkony malou odměnu.

V rámci neformálního rozhovoru paní učitelka orientačně zjišťuje hravou formou školní zralost – dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat a rodičům případně poskytne rady, jak některé dovednosti ještě do nástupu do školy rozvíjet.

Obvykle se zaměřujeme na tyto oblasti:

 • grafomotorické dovednosti, kresba lidské postavy, barvy
 • prostorová orientace (nahoře – dole, pravá – levá, před – za, první – poslední)
 • rytmizace, sluchové vnímání
 • matematické představy (napočítat do 10, počet prvků, více – méně)
 • řečový projev (výslovnost, opakování slov, vět), básnička či písnička

 

jak dětem pomoci

Desatero pro rodiče

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost
při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte a čtěte mu
televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi
pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin
vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte
stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za
výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování
příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou
ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, rodiče i učitele, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi
uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi – pozdravit, poprosit, poděkovat apod., vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí.

KONTAKT

327 315 741

ADRESA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

13 + 6 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe, za svá rozhodnutí a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS