rodiče

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

FORMÁLNÍ kritéria školy k zápisu pro školní rok 2020/2021
l

základní informace

Zápis do 1. třídy

Pro školní rok 2020/2021 budou zápisy probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V Čáslavi se uskuteční v termínu dle školského zákona od 1. dubna 2020 do 9. dubna 2020 (včetně).

Žádost k povinné školní docházce dítěte podávají škole zákonní zástupci dětí narozených v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí,
které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

i

dokumenty

Co budete k zápisu potřebovat

 

Pro zápis je důležité vyplnit pouze ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE.

K zápisu letos není nezbytné dokládat rodný list dítěte ani občanský průkaz zákonného zástupce (tyto identifikační průkazy ale budeme potřebovat později, při osobním převzetí rozhodnutí o přijetí). Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na městském úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Budete-li žádat o odklad školní docházky, budeme potřebovat ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE s přílohami:

  • doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny
  • zpráva dětského lékaře

Žádost o odklad školní docházky podávají zákonní zástupci dětí ze spádové oblasti ZŠ Čáslav Sadová (spádová oblast  je vymezena vyhláškou města Čáslavi a je uvedena ve formálních kritériích školy).

Informace k činnosti poradenského pracoviště – PPP Kutná Hora:

V tuto chvíli je provoz Pedagogicko-psychologické poradny pozastaven, nepřijímá nové žádosti, nevydává zákonným zástupcům zprávy ani z pochopitelných důvodů klienty nevyšetřuje. Rodičům, kteří do 16.3.2020 požádali u svého dítěte o vyšetření školní zralosti sdělujeme, že po skončení nouzového stavu bude vyšetřování školní zralosti prioritou PPP. Doporučujeme uvést u zápisu, že žádají odklad školní docházky. Školy tak mohou zahájit správní řízení, které bude ukončeno po doručení potřebných podkladů rozhodnutím ředitele školy o odkladu školní docházky.

Znamená to tedy, že

  1. zákonný zástupce požádá školu o odklad povinné školní docházky dítěte
  2. ředitel školy zahájí správní řízení, které bude ukončeno až po doložení potřebných zpráv (doporučení poradenského pracoviště a zpráva dětského lékaře)

Průběh zápisu

Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část bude zrušena, doporučujeme využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.
Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií (v úvodu textu).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením lze žádost o přijetí k povinné školní docházce (případně žádost o odklad povinné školní docházky) doručit následujícími způsoby:

  • DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY, ID datové schránky: hj8z9jj

  • E-MAILEM s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

  • POŠTOU

  • OSOBNÍ PODÁNÍ – v níže uvedených termínech doby zápisu

Doba zápisu pro osobní podání – dopolední termíny:

středa 1. 4. 2020

od 09:00 do 13:00 hodin

pátek 3. 4. 2020

od 09:00 do 13:00 hodin

pondělí 6. 4. 2020

od 09:00 do 13:00 hodin

středa 8. 4. 2020

od 09:00 do 13:00 hodin

Doba zápisu pro osobní podání – odpolední termíny:

čtvrtek 2. 4. 2020

od 13:00 do 17:00 hodin

úterý 7. 4. 2020

od 13:00 do 17:00 hodin

čtvrtek 9. 4. 2020

od 13:00 do 17:00 hodin

rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Ředitel školy rozhoduje (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona, za podmínek stanovených v § 36 téhož zákona.

Rozhodnutí vydává ředitel základní školy bez zbytečného odkladu.
Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, pak jej vydává nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Se vydává formou písemnou a je doručeno k rukám zákonného zástupce, který podal žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
Bez zbytečného odkladu bude rozhodnutí o přijetí zasláno elektronicky a následně v originálním vyhotovení předáno zákonnému zástupci při nejbližší příležitosti pro osobní setkání (schůzka rodičů budoucích prvňáčků).

 

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

Se vydává formou písemnou a je doručeno k rukám zákonného zástupce, který podal žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Bez zbytečného odkladu bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno elektronicky a následně v originálním vyhotovení poštou.

 

na závěr

Mimořádná doba

Hrozba nákazy koronavirem zasáhla do tradičního průběhu zápisu do prvních tříd, kdy se děti přicházely seznámit se školním prostředím a mluvily se svými budoucími učiteli. Pevně věříme, že si tuto výjimečnou událost budeme moci s dětmi vynahradit, jakmile nouzová opatření pominou.

Důležitá je ale v této mimořádné době bezpečnost a zdraví nás všech. Důležité je s dětmi o koronaviru mluvit, ať už je musíte uklidňovat a mírnít jejich obavy, nebo jim jednoduše připomínáte důležitost dobrého mytí rukou.

Přinášíme vám tipy, jak dětem adekvátní formou vysvětlit, co se právě okolo nás děje.

jak dětem pomoci

Desatero pro rodiče prvňáčka

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost
při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte a čtěte mu
televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi
pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin
vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte
stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za
výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování
příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou
ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, rodiče i učitele, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi
uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi – pozdravit, poprosit, poděkovat apod., vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí.

Chcete se nás ještě na něco zeptat ? Napište nám!

Telefon

327 315 741

Adresa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

7 + 12 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS