o škole

Historie naší školy

třetí škola v čáslavi

První úvahy o vybudování nové školní budovy v Čáslavi se objevily již v roce 1996. Pozadí celé myšlenky bylo jednoduché: kapacita stávajících základních škol v Čáslavi už nestačila pokrývat potřeby stále se rozrůstajícího města, a tak o tři roky později, 10. března 1999, schválili čáslavští zastupitelé záměr výstavby nové školy. Stavba 3. čáslavské základní školy mohla začít.
Kolaudace školy nakonec proběhla na poslední chvíli: na konci srpna roku 2003, velmi těsně před příchodem prvních žáků. Včasné vybavení a zprovoznění školy by přitom nebylo možné bez vydatného přispění celého pedagogického sboru a zaměstnanců školy, kteří hráli v celém procesu klíčovou úlohu, protože škole obětovali velké množství svého volného času i energie. Pokud tedy tehdejší personál, který dodnes tvoří jádro učitelského sboru, považuje tuto školu za „své dítě“, má na to bezesporu plné právo.

Na úplném počátku řídil školu zhruba půl roku Mgr. Leon Machek, po něm se ředitelem stal Mgr. Pavel Škarka. Ve funkci působil až do srpna roku 2018, kdy předal vedení školy svému dlouholetému kolegovi, Mgr. Václavu Vondrovi.

Dnes je naše základní škola moderní a nadstandardně vybavenou budovou. Její součástí jsou specializované učebny chemie, fyziky, přírodopisu, jazyků i hudební a výtvarné výchovy. Dětem slouží také školní knihovna, dílna, cvičná kuchyňka a dvě tělocvičny. Do celkové atmosféry v klidné části města dobře zapadají i hřiště s umělým a travnatým povrchem a půvabný altánek.

Včasné vybavení a zprovoznění školy by přitom nebylo možné bez vydatného přispění celého pedagogického sboru a zaměstnanců školy, kteří hráli v celém procesu klíčovou úlohu, protože škole obětovali velké množství svého volného času i energie. Pokud tedy tehdejší personál, který dodnes tvoří jádro učitelského sboru, považuje tuto školu za „své dítě“, má na to bezesporu plné právo.

Ruku v ruce s plněním svého hlavního úkolu, tedy poskytovat kvalitní základní vzdělání, aplikuje naše škola v mnoha oblastech moderní trendy. Zařazuje do svého programu projektové dny, žáci vypracovávají celoroční projekty, absolvují hodiny dopravní, etické a finanční výchovy. Velkou pozornost věnujeme začlenění žáků se speciálními potřebami k učení, které pomáhají zajišťovat asistenti pedagoga, výchovný poradce a školní psycholog. V polovině tříd II. stupně probíhá rozšířené vyučování tělesné výchovy. Nedílnou součástí života školy jsou i nejrůznější soutěže a olympiády, lyžařský a plavecký výcvik, exkurze, výlety, zájezdy do zahraničí, škola v přírodě a sportovní soustředění. Mimořádná je také nabídka volnočasových aktivit, a to nejen v rámci školní družiny a Zábavního klubu, ale i prostřednictvím mnoha kroužků. K celkovému komfortu a spokojenosti žáků i jejich rodičů přispívá také školní bufet a školní jídelna propojená s kvalitní kuchyní.

 

Krok s moderní dobou drží škola i v oblasti komunikace mezi učiteli a rodiči. Jejím nástrojem se stala elektronická žákovská knížka, která umožňuje rodičům okamžitý přístup k základním informacím o studijních výsledcích jejich dítěte. Ty jsou pak doplňovány individuálními pohovory mezi rodiči a pedagogem.

Obecné informace o životě školy mohou rodiče sledovat na průběžně aktualizovaných webových stránkách školy a také ve školním asopise Sadováček, kde se škola ráda pochlubí úspěchy svých žáků v nejrůznějších oblastech a nabídne jejich zajímavé autorské počiny – ať už literární, či výtvarné. Hezké okamžiky, při nichž se setkávají učitelé, žáci i rodiče, představují rovněž předvánoční a velikonoční jarmark, kde děti nabízejí své vlastnoruční výrobky.

Řečeno jedinou prostou větou: Život školy je velmi bohatý. Ne nadarmo je jejím mottem citát z amerického filosofa a pedagoga Johna Deweyho, který zní: „Vzdělávání, to není jen příprava na život. Je to život sám…“

Telefon

327 315 741

Adresa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV SADOVÁ
Sadová 1756
286 01 Čáslav

12 + 5 =

Smyslem vzdělávání na Sadovce je, aby se naši žáci dokázali samostatně a sebevědomě rozhodovat, byli odpovědní za sebe a za své okolí, ve kterém žijí – ať už v průběhu prvních devíti let školního života nebo kdykoliv později.

SLEDUJTE NÁS